Miljöpolicy & Miljödeklaration

Miljöpolicy

I all vår verksamhet ska målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi ska på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och dess användning. Vi ska arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet, samt följa gällande lagstiftning. EKO Bostäders lägenheter ska vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De ska byggs av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna ska ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet ska ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning.

Detta innebär bland annat:
 • att stor andel fjärrvärme eller värmepumpar används för uppvärmning av fastigheterna
 • att vi skrivit avtal om miljömärkt el med vår elleverantör.
 • att våra underleverantörer skall använda sig av miljömärkta maskiner
 • att miljöriktiga materialval vid om- och tillbyggnader i fastigheterna används.
 • att miljö- och energiaspekten är en naturlig del i samtliga beslutsprocesser vid inköp av produkter eller tjänster.
 • att systematiskt minska energianvändningen genom kontinuerlig energieffektivisering i fastigheterna.
 • att kraven i miljö- och energilagstiftningen följs. att aktivt söka nya kunskaper samt ta del av nya rön i frågor som rör miljö- och energiarbetet.
 • att alla hyresgäster får den information som krävs för att kunna bidra med deras del i energi- och miljöarbetet.

Du som hyresgäst kan hjälpa oss i vårt energi- och miljöarbete genom att:
 • Källsortera noggrant.
 • Vara noga med att ytterdörren till fastigheten är stängd vintertid
 • Använda motorvärmarstolpen med förnuft – planera din avfärd
 • Diska i balja istället för under rinnande kran
 • Köra fulla tvättmaskiner
 • Släcka takbelysningen om rörelsevakt saknas, i t.ex tvättstuga, förråd och torkrum, efter användning.

Miljödeklaration

EKO Bostäder försäkrar att bostaden uppfyller de krav som ställdes enligt de byggnormer som gällde när huset uppfördes och som ställs enligt för fastigheten gällande lagar och överenskommelser vad avser:
 • Luft – Ventilationskontroll av behörig enligt gällande lag.
 • Temperatur
 • Buller
 • Radongashalt
Om det visar sig att lagkrav eller överenskommelser enligt ovanstående punkter inte är uppfyllda, förbinder sig hyresvärden att snarast möjligt vidta åtgärder för avhjälpande av bristen.

EKO Bostäder förbinder sig härutöver att:
 • Vid underhåll, reparation och ombyggnad använda metoder, produkter och material som bedöms vara sunda och miljövänliga samt så långt det är möjligt tillhandahålla deklaration av innehållet i dessa.
 • Informera hyresgästen om handhavande och skötsel av bostaden.
 • Hyresgästen är skyldig att följa hyresvärdens skötselanvisningar för bostaden innebärande bl.a. att tillse att ventilationsdon rengörs och sköts enligt anvisningar och ej vidtar åtgärder som förhindrar eller försvårar ventilation av hela lägenheten samt att tillse att golvbrunnar är rensade.

Ovanstående förbindelse fråntar inte hyresgästen dennes rättigheter och skyldigheter enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen).